ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LETS CONNECT SOLUTIONS

Artikel 1: Definities

Aansluiting: een telefonische of een andere aansluiting die het mogelijk maakt gebruik te maken van de Dienst.
Consument: consument in de zin van artikel 1 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.
Dienst: het geheel van de door Lets Connect Solutions geleverde diensten waarvoor de Klant een Overeenkomst
heeft afgesloten bij Lets Connect Solutions. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (telkens zowel in zijn hoedanigheid van Consument, als in zijn hoedanigheid van handelaar), met wie de Overeenkomst wordt gesloten.
Overeenkomst: de contractuele relatie tussen de Klant en Lets Connect Solutions die wordt beheerst door volgende documenten: (a) aanvraag van activering en eventuele bijlagen, (b) de dienst-specifieke voorwaarden, (c) de algemene voorwaarden. Afhankelijk van de dienst komt daarbij nog (d) de acceptable use policy. Partij(en): Lets Connect Solutions en/of de Klant. Lets Connect Solutions is gevestigd op de Santvoortbeeklaan 25/2 2100 Deurne.
WHP: De Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Artikel 2 : Contractuele relatie

2.1 De contractuele relatie tussen de Klant en Lets Connect Solutions wordt uitsluitend beheerst door de Overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid hebben de documenten die de Overeenkomst vormen hebben in de hierna vermelde volgorde voorrang op elkaar : 1. de aanvraag van activering en eventuele bijlagen, 2. de dienst-specifieke voorwaarden, 3. de algemene voorwaarden, 4. de acceptable use policy, tenzij en voor zover partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Elk onderdeel maakt integraal deel uit van de Overeenkomst. De dienst-specifieke voorwaarden, de algemene voorwaarden en acceptable use policy zijn consulteerbaar via de website www.letsconnectsolutions.be.

2.2 De Klant erkent dat documenten uitgaande van de Klant en waaruit verbintenissen voortvloeien (bv. aankoopvoorwaarden), niet van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen Partijen.

2.3 Wijzigingen of aanvullingen aan de Overeenkomst gelden slechts na uitdrukkelijk, schriftelijk akkoord van Lets Connect Solutions . Technische informatie in de vorm van catalogi, brochures, grafieken, illustraties en aanverwante, zijn bedoeld om een algemene indruk van Lets Connect Solutions producten en diensten te geven en zullen niet bindend zijn voor Lets Connect Solutions .

2.4 Het niet uitoefenen door Lets Connect Solutions van één van haar rechten, of een gedeelte hiervan, bepaald in de Overeenkomst, kan nooit worden beschouwd als een afstand om dergelijk recht of een gedeelte ervan uit te oefenen.

2.5 Indien een bepaling van de Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De ongeldige of onuitvoerbare bepaling zal geïnterpreteerd worden in een betekenis die zo dicht mogelijk aanleunt bij de economische betekenis en het doel van deze bepaling.

Artikel 3 : Prijzen – Betalingsvoorwaarden – Wijzigingen

3.1 De prijzen, zoals gespecificeerd in de tarieven of in andere contractuele documenten, zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld) en zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen inzake BTW en/of andere (verkoops-)belastingen, (nieuwe) vergoedingen en rechten van welke aard ook, die worden ingevoerd gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

3.2 De aanrekening gebeurt aan de hand van een elektronische factuur die de Klant per e-mail ontvangt. De facturen bevatten een overzicht van de aangerekende posten. Wenst de Klant gedetailleerde informatie, dan kan hij deze per mail opvragen. Op gewone aanvraag kan de klant deze gegevens tevens ook op papier verkrijgen.

3.3 Alle bedragen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na datum rekening tenzij anders bepaald op de rekening/factuur of in de dienst-specifieke voorwaarden.

3.4 De betaling zal vrij zijn van enige schuldvergelijking, zonder dat deze bepaling een inbreuk kan uitmaken van artikel 32, 14° WHP.

3.5 De facturen zijn in principe betaalbaar via domiciliëring. Het gefactureerde bedrag zal geïnd worden binnen 8 dagen na factuurdatum. De klant blijft wel alle facturen via overschrijving betalen zolang op de facturen niet uitdrukkelijk vermeld staat dat de domiciliëring actief is.

3.6 Onafhankelijk van de wettelijke verwijlintresten, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat het niet betalen van één factuur of het saldo ervan op de vervaldatum volgende kosten aangerekend kunnen worden en verschuldigd zijn:

 • 1ste: betalingsherinnering: € 7 administratiekosten;
 • 2de: ingebrekestelling: € 7 administratiekosten;
 • wanneer het dossier ter incasso uit handen wordt gegeven: 10% van het factuurtotaal met een minimum van € 40 ten titel van forfaitaire, conventionele en niet-verminderbare schadevergoeding.
 1. Conform Art. 108 § 2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie behoudt Lets Connect Solutions zich het recht voor om bij overeenkomsten van onbepaalde duur de prijzen van periodieke diensten op elk ogenblik te wijzigen. In geval van een tariefverhoging heeft de abonnee het recht om zonder boete het contract op naspeurbare wijze (bvb). per post, fax, …) op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de prijswijzigingen.
 2. De rekening of factuur wordt door Lets Connect Solutions geldig verzonden respectievelijk naar het e-mailadres en/of het postadres dat de Klant oorspronkelijk heeft opgegeven. Bij gebreke aan betwisting per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van Lets Connect Solutions binnen de 14 dagen na datum factuur, aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de factuur en wordt het betrokken bedrag geacht correct te zijn. De Klant verbindt er zich toe Lets Connect Solutions onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke verandering van adres (en/of verandering van bankinstelling, voor zover domiciliëring van toepassing is).
 3. Ingeval van betwisting van de hoeveelheden aangewend bij de prijsberekening gelden de door Lets Connect Solutions gehanteerde gegevens, meetwijzen, en berekeningswijzen als afdoend bewijs en dit tot bewijs van het tegendeel door de Klant.
 4. Als de overeenkomst van onbepaalde duur is, behoudt Lets Connect Solutions zich conform Art. 108 § 2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. Conform hetzelfde artikel heeft de klant/abonnee het recht om bij kennisgeving van voorgestelde wijzigingen in de contractuele voorwaarden het contract zonder boete op naspeurbare wijze (bvb). Per post, fax, …) op te zeggen. De klant/abonnee wordt van dergelijke wijzigingen tijdig en ten minste één (1) maand vooraf naar behoren individueel ter kennis gesteld (via e-mail of per post) en wordt tegelijkertijd op de hoogte gesteld van zijn recht om zonder boete het contract op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen indien hij de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt.

Artikel 4 : Duurtijd – Vroegtijdige beëindiging – Eindafrekening

4.1 De duurtijd van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de dienst specifieke voorwaarden of het aanvraagformulier.

4.2 De Overeenkomst wordt gesloten voor een duur van minimum 6 maanden en wordt, behoudens opzegging door één van de partijen, ten laatste twee weken voor het verstrijken van de minimumduur verlengd voor onbepaalde duur. U kunt de Overeenkomst van onbepaalde duur te allen tijde via alle mogelijke schriftelijke middelen en zonder enige motivering beëindigen op het moment dat u zelf kiest. We brengen het zo snel als technisch mogelijk in orde en sturen u een schriftelijke bevestiging.

4.3 Indien de Klant beslist tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst tijdens de minimum contractduur (cfr). Artikel 3.3), zal van rechtswege een schadeloosstelling wegens voortijdige beëindiging van de overeenkomst geëist worden. De schadeloosstelling kan niet hoger zijn dan het abonnementsgeld dat nog verschuldigd zou zijn tot aan de afloop van de zesde maand volgend op de inwerkingtreding van de overeenkomst indien deze niet vroegtijdig beëindigd zou zijn.

4.4 Opzeggingen dienen steeds te zijn per schrijven, en moeten gericht worden aan Lets Connect Solutions, dienst Administratie. De opzegging moet de (vroegtijdige) einddatum steeds voorafgaan.

Artikel 5 : Tussentijdse factuur – Zekerheidsstelling

5.1 Lets Connect Solutions behoudt zich het recht om de klant onmiddellijk te factureren voor gemaakte oproepen indien: (1) voor een nieuwe klant in het bedrag €50 overschrijdt, (2) voor een klant die reeds langer dan 90 dagen klant is, het bedrag sinds de laatste factuur beduidend hoger is dan het gemiddelde verbruik van de klant. De factuur is te betalen binnen de 7 kalenderdagen, zo niet kunnen de services worden afgesloten. Nieuwe klanten = tot 60 dagen klant sinds activatie services. Bestaande klanten = vanaf 60 dagen klant sinds activatie services.

5.2 Lets Connect Solutions behoudt zich het recht voor van de Klant een zekerheidsstelling te eisen die niet hoger mag zijn dan 20% van de waarde van de Overeenkomst, na een vertraging of een incident met de betaling of indien de waarde van de Overeenkomst het rechtvaardigt of wanneer de inlichtingen die de Klant heeft verstrekt onvolledig zijn of de controles hierop het rechtvaardigen. Onder waarde van de Overeenkomst dient te worden verstaan de totale som die onder de Overeenkomst door de Klant aan Lets Connect Solutions verschuldigd is of zou zijn gedurende een opeenvolgende periode van 6 maanden en dit bij normale uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Hoewel Lets Connect Solutions inspanningen levert tot een goede dienstverlening, geeft Lets Connect Solutions geen enkele garantie met betrekking tot het functioneren van de dienst. Het uitvallen of het verminderen van kwaliteit van de Dienst kan – behalve ingeval van opzet of zware fout – geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Lets Connect Solutions .

6.2 In het algemeen is Lets Connect Solutions niet verantwoordelijk voor de aanleg, het gebruik, het gebrekkig of niet functioneren, het niet beantwoorden van de Dienst aan de door de Klant gestelde doeleinden, de inhoud van de informatie die door de Klant via de Dienst wordt overgedragen aan derden en vice versa, het misbruik of frauduleus gebruik van de Dienst door de Klant of een derde, technische storingen of pannes en netwerkstoringen en het onderhoud van de voor de Dienst benodigde telecommunicatievoorzieningen, zoals telefoonaansluiting, (computer-)apparatuur en de daarbij behorende software.

6.3 In geen geval kan Lets Connect Solutions, met inbegrip van haar werknemers, agenten, onderaannemers en leveranciers, aansprakelijk worden gesteld voor onder andere:

 • de keuze, het gebruik en de door de Klant bekomen resultaten m.b.t. de Dienst;
 • de duurtijd tussen aanvraag van de Dienst en diens effectieve levering of Aansluiting, eventuele laattijdige Aansluiting of afwijzing van de aanvraag van de Dienst;
 • kosten, vergoedingen of schade veroorzaakt door het in gebreke blijven van de

Klant om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uit te voeren;

 • een inbreuk door de Klant op wettelijke bepalingen;
 • alle mogelijke schade met betrekking tot informatie, computerbestanden of data die kan ontstaan ten gevolge van het gebruik door de Klant van de Dienst, van het netwerk en van de uitrusting betreffende de Dienst;

1.Lets Connect Solutions kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke indirecte of gevolgschade, zoals direct of indirect verlies van omzetcijfer, winsten, overtollig of technisch werkloos personeel of voor enige provisie, zelfs indien Lets Connect Solutions op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade.

2. De Klant zal Lets Connect Solutions vrijwaren tegen alle kosten, vergoedingen, schade, vorderingen, uitgaven en procedures ten gevolge van vorderingen van derden in verband met handelingen van de Klant.

3. In alle gevallen waarin Lets Connect Solutions op grond van de Overeenkomst aansprakelijk is ten aanzien van de Klant (zie art. 6.1 hierboven), is de totale aansprakelijkheid van Lets Connect Solutions beperkt tot het laagste van de hierna vermelde bedragen :

 • 2.500 EURO of
 • vijftig procent (50 %) van het geheel van betalingen die uit hoofde van de Overeenkomst door de Klant aan Lets Connect Solutions , werden verricht in een periode van zes (6) maanden die voorafgaat aan het schadegeval dat aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid van Lets Connect Solutions .

6.7 Klachten of betwistingen met betrekking tot de door Lets Connect Solutions geleverde diensten dienen steeds binnen de 14 dagen na levering door Lets Connect Solutions in geval van goederen en 14 dagen na Aansluiting door Lets Connect Solutions ingeval van diensten, per aangetekend schrijven gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van Lets Connect Solutions . Bij gebreke aan betwisting aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de geleverde Diensten en producten. Schade daarbij opgelopen door de Klant die niet binnen diezelfde termijn ter kennis van Lets Connect Solutions is gebracht komt nooit voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder had kunnen vaststellen.

Artikel 7 : Overmacht

7.1 Geen van de Partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook die de andere Partij lijdt als de Partij haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst, met uitzondering van verbintenissen tot de betaling van een geldsom, niet uitvoert ten gevolge van een situatie van overmacht.

7.2 Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaard en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de andere Partij kan worden gevergd. Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst evenwel beperkend is, stakingen, bedrijfsblokkades, epidemies, contractbreuk of voorraadtekort door leveranciers van Lets Connect Solutions, natuurrampen en wettelijke of administratieve beperkingen.

Artikel 8 : Overdracht – onderaanneming

8.1 Geen partij mag zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen aan derden, tenzij na voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming kan niet onredelijkerwijs geweigerd worden en is niet vereist in geval van een overdracht aan een gelieerde onderneming of in geval van samensmelting of reorganisatie van de overdragende partij.

8.2 Lets Connect Solutions behoudt zich het recht voor onderaannemer(s) te belasten met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst zonder zich te bevrijden van zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de Klant.

Artikel 9 : Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

9.1 Lets Connect Solutions heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk te schorsen (en dus de levering van de Dienst te onderbreken) indien de Klant een verplichting jegens niet nakomt dan wel in strijd handelt met de Overeenkomst:

 • bij niet betaling door de Klant op één enkele vervaldag; – herroeping van domiciliëring of weigering van de domiciliëring. – in geval van niet-naleving door de Klant van enige andere contractuele verplichting;
 • in geval de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken. Tot herindienststelling kan worden overgegaan indien de Klant binnen een door Lets Connect Solutions gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

9.2 Lets Connect Solutions heeft het recht de Overeenkomst van rechtswege te ontbinden (en dus de levering van de Dienst definitief stop te zetten) zonder enige ingebrekestelling, zonder afbreuk te doen aan de plicht van de Klant tot betaling van de verschuldigde bedragen en onverminderd haar recht op schadeloosstelling:

 • in geval de fouten vermeld in artikel 9.1. zich blijven voortzetten; – indien de zekerheidsstelling conform artikel 5 niet op de door Lets Connect Solutions vastgestelde datum is verricht;
 • indien de Klant zich in staat van faillissement, onvermogen, of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of in geval van vereffening of ontbinding van de Klant;
 • indien de Klant een uitstel vraagt aan één of meerdere van zijn schuldeisers ; indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant; – in geval van bewijs of ernstige verdenkingen van fraude door de Klant of in geval de Klant valse inlichtingen heeft verstrekt;
 • in geval van abnormale stijgingen van de verbruikskosten van de Klant;
 • in geval van order of bevel van administratieve of rechterlijke macht;

Artikel 10 : Bescherming van de persoonlijke levenssfeer De persoonsgegevens die de Klant hierbij verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Lets Connect Solutions. Deze gegevens worden door Lets Connect Solutions verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. producten en diensten van Lets Connect Solutions en/of derden. Indien de Klant dergelijke informatie niet wenst te ontvangen kan hij dit meedelen per e-mail, per fax of per brief gericht aan Lets Connect Solutions . De Klant beschikt over een inzage en correctierecht.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

1.1 Lets Connect Solutions kent de Klant een persoonlijke, niet overdraagbare en niet exclusieve licentie toe om tijdens de duur van de Overeenkomst alle door Lets Connect Solutions desgevallend geleverde software en de daarbij behorende documentatie met betrekking tot de Dienst te gebruiken. Lets Connect Solutions en haar eventuele licentiegevers behouden ten alle tijden alle rechten, copyright, eigendomsrechten, zowel intellectuele, industriële als andere, en belangen in en met betrekking tot de geleverde software, documentatie en dragers waarop de software en documentatie ter beschikking wordt gesteld, met inbegrip van all intellectuele en industriële eigendomsrechten die daarmee verband houden.

11.2 Het is de Klant niet toegestaan de software en daarbij behorende (gebruikers)documentatie te kopiëren anders dan ten behoeve van normale back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal de Klant alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst onverlet laten.

11.3 Het is de Klant niet toegestaan wijzigingen in of toevoegingen aan de software en de documentatie zelf aan te brengen of te laten aanbrengen, noch het geheel of delen van de software en documentatie in welke vorm dan ook te verspreiden onder derden.

11.4 Door het gebruik van deze software aanvaardt de Klant de specifieke voorwaarden van de licenties die erop betrekking hebben.

Artikel 12: Ombudsdienst voor Telecommunicatie In geval van klachten of proceduregeschillen die de klant niet rechtstreeks met Lets Connect Solutions kan oplossen, kan hij zich steeds richten tot de Ombudsdienst voor

Telecommunicatie, KONINGALBERT II-LAAN, 8 BUS 3 – 1000 BRUSSEL. (tel 02/2230909), waarmee Lets Connect Solutions een overeenkomst heeft gesloten, zoals wettelijk voorgeschreven. Deze zal optreden als bemiddelaar en werkt volledig onafhankelijk van Lets Connect Solutions . Artikel 13: Ontvankelijkheid – toepasselijk recht -bevoegdheid

13.1 De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Voor particulieren: door de wil van de partijen kan Lets Connect Solutions enkel worden gedagvaard – naar keuze van de klant – voor alle vredegerechten en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de klant voor alle betwistingen met betrekking tot het tot stand komen, de uitvoering, de interpretatie of ontbinding van huidig contract. De klant kan van zijn kant enkel worden gedagvaard – naar keuze van Lets Connect Solutions – voor dezelfde gerechten zoals hiervoor vernoemd. Voor Professionele klanten: de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

13.2 De Klant erkent dat de e-mailcommunicatie tussen hem en Lets Connect Solutions de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit.

Wat kost bellen met Lets Connect Solutions

Iedere klant is anders en dat betekent dus ook dat geen telefooncentrale gelijk is. Benieuwd wat de kosten zijn voor uw situatie? Bel met 03 899 16 71 voor meer info.

Standaard

Standaard abonnement
 • Aantal gebruikers
 • Aantal toestellen
 • Nationaal bellen
Meer over Standaard

Professioneel

Professioneel abonnement
 • Aantal gebruikers
 • Aantal toestellen
 • Nationaal en Internationaal bellen
Meer over Professioneel

Business

Business abonnement
 • Aantal gebruikers
 • Aantal toestellen
 • Nationaal, Internationaal en business zone
Meer over Business
Reviews

Onze trotse klanten

  Het is fijn dat Lets Connect onze telefooncentrale heeft geregeld. Wij gaan nu veel efficiënter te werk en dit komt omdat al onze werknemers nu goed te bereiken zijn.

  Marco

  A&G Boekhouding

  Dankzij de diensten van Lets Connect Solutions, zijn wij altijd optimaal bereikbaar voor onze klanten. Ideaal!

  Chafik

  Infinity Artwerps

  Er werd goed geluisterd naar onze wensen en hier is de VoIP ook op aangepast. Het werkt goed!

  Tom

  Zakenkantoor Mees

  Ons belverkeer is nu een stuk beter geregeld dankzij de werknemers van Lets Connect. Op meerdere toestellen kunnen wij nu onze klanten te woord staan.

  Luk

  Auto center LDS